Przetarg na najem lokalu gastronomicznego

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie punktu gastronomicznego w Krakowskim Centrum Handlowo Targowym, przy ul. Krzywda 1 w Krakowie

Krakowskie Centrum Handlowo Targowe Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Krzywda 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XÎ Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000106348, posiadająca NIP 6790084861, REGON 350557763, reprezentowana przez Elżbieta Loboda – Prezes Zarządu, Zbigniew Burdak – Wiceprezes Zarządu niniejszym ogłasza, ze organizuje przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie punktu gastronomicznego.

Wskazanie przedmiotu przetargu:

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu znajdującego się na I piętrze hali nr I Krakowskiego Centrum Handlowo Targowego przy ul. Krzywda 1, lokalu użytkowego o powierzchni 98 m kw z możliwością powiększenia zaplecza o 16 m kw wraz z używalnością tarasu – ogródka przylegającego do lokalu użytkowego oraz uzywalnoscią platformy dźwigowej marki „Thyssen-Krupp” .

Najemca weźmie przedmiot przetargu wraz z przyłączami i instalacjami i zawrze stosowne umowy z dostawcami mediów.

Cena minimalna z 1 m kw wynosi 55 zł netto plus obowiązujący podatek VAT.
Cena za najem tarasu wynosi 100 zł miesięcznie plus obowiązujący podatek VAT
Ryczałt za użytkowanie windy innej pomieszczeń 300 zł miesięcznie, bądź użyczenie z wszystkimi wynikającymi stąd obowiązkami dla użytkownika

Termin realizacji

Umowa najmu przedmiotowego lokalu zostanie zawarta na czas nieokreślony

Kryteria oceny ofert:

Cena oferty brutto – znaczenie 80%
Referencje – 20%

Termin i miejsce składania ofert

Oferty w zamkniętych kopertach składać należy w sekretariacie Zarządu Spółki I piętro, hala nr I ul. Krzywda 1 w Krakowie, do dnia 30 października 2020 do godz. 14. Informacje tel. 12 307 1120

Wadium

Udział w przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 4000 zł (słownie: cztery tysiące) wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy w Banku PKO S.A. 891240443211000047255056, które winno wpłynąć na podane konto do dnia 3 listopada 2020r. do godziny 12 – co jest warunkiem koniecznym i niezbędnym uczestnictwa w przetargu.

Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po ogłoszeniu wyników przetargu. Zobowiązany oferent winien zawrzeć umowę najmu w terminie do 7 dni pod rygorem przepadku wadium.
Otwarcie komisyjne ofert: nastąpi w dniu 3 listopada 2020 roku o godzinie 12 w gabinecie Zarządu Spółki, hala I pierwsze piętro, ul. Krzywda 1, Kraków.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn