KONKURS #CHTwmoimstylu

Jakie są wakacje w twoim stylu ‍♂️
‼️Pokaż nam i wygraj jeden z trzech bonów na zakupy w Krakowskim CHT o wartości 500, 300 lub 200 zł ‼️
Zrób maksymalnie kreatywne, szalone, zwariowane zdjęcie z wakacji z naszą gazetką reklamową i umieść go na naszym Facebooku pod postem konkursowym
lub na Instagramie @krakowskiecht tagując #KrakowskieCHT i #CHTwmoimstylu.

Konkurs trwa : od 22.06.2019 do 22.09.2019

Nie przegap gazetki w swojej skrzynce pocztowej lub znajdź na miejscu w Krakowskim CHT

#KrakowskieCHT #konkurs#wygraj#500zl #CHTwmoimstylu #zakupy#wakacje

 
Regulamin konkursu #CHTwmoimstylu na Facebooku i Instagramie („Konkurs”)

1. Organizatorem Konkursu jest Krakowskie Centrum Handlowo Targowe Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Krzywda 1 30-710 Kraków, NIP 6790084861, numer REGON 350557763 i KRS 0000106348.
2. Administratorem danych osobowych jest Krakowskie Centrum Handlowo Targowe Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Krzywda 1 30-710 Kraków, NIP 6790084861, numer REGON 350557763 i KRS 0000106348.
3. Organizator Konkursu powołuje komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiemKonkursu.
4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”).
5. Konkurs trwa od 22.05.2019 r. od godziny 12:00 do 22.09.2019 r. do godziny 23:59 czasu polskiego.
6. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”):
1) posiadające w Polsce miejsce zamieszkania,
2) które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego,
3) nie są pracownikami Organizatora a także ich małżonkami, powinowatymi w linii prostej pierwszego stopnia lub krewnymi w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia.
Warunki udziału w Konkursie:
1) Uczestnik powinien umieścić na portalu Facebook.com fotografię przedstawiającą ucestnika z dowolna gazetką Krakowskiego CHT w komentarzu pod postem ogłaszającym konkurs na stronie https://www.facebook.com/krakowskiecht/
lub
Uczestnik powinien opublikować fotografię, o której mowa w pkt. 1 powyżej, na swoimprofilu na w serwisie Instagram, dodając hashtagi (znacznik poprzedzony #) „#CHTwmoimstylu” oraz „#KrakowskieCHT”.
2. Z chwilą umieszczenia przez Uczestnika fotografii zgodnie z ust. 1 powyżej, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 2 (dwu) letniej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do zamieszczonej fotografii nanastępujących polach eksploatacji: utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub
wizualnym, zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, wyświetlanie, wystawianie i każde inne publiczne udostępnianie w sposób, aby określony adresat lub też każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie lub najem egzemplarzy, rozpowszechnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie oraz nadawanie, modyfikowanie, wykorzystanie na stronachinternetowych oraz utworach multimedialnych, wykonywanie praw zależnych oraz zezwalanie na ich wykonywanie, a także, w zakresie udzielonej licencji, upoważnia Organizatora do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
3. O przyznaniu Nagrody zadecyduje Komisja Konkursowa, która oceniając zgłoszenia weźmie pod uwagę oryginalność zdjęcia, zgodnie z ust. 1 powyżej.
Nagrody przewidziane w konkursie to:
I miejsce: bon o wartości 500 PLN na zakupy w dowolnym sklepie Krakowskiego CHT (dalej „Nagroda”).
II miejsce: bon o wartości 300 zł na zakupy w dowolnym sklepie Krakowskiego CHT (dalej „Nagroda”).
III miejsce: bon o wartości 200 zł na zakupy w dowolnym sklepie Krakowskiego CHT (dalej „Nagroda”).
2. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.
Wydanie nagrody nastąpi po osobistym zgłoszeniu się Uczestnika w biurze administracji
3. Wyniki zostaną ogłoszone 30.09.2019 r. w osobnym poście konkursowym,zamieszczonym na stronie: https://instagram.com/krakowskiecht/ oraz na https://www.facebook.com/krakowskiecht/
4. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników którzy prowadzą działania sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności zamieszczają komentarze (opisy) zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające bądź sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, alkoholem lub tytoniem, godzące w odczucia religijne, a ponadto fotografie, które w inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin.
5. Reklamacje związane z Konkursem należy składać, wysyłając je w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail: biuro@cht.net.pl lub na adres siedziby Organizatora podany w ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem „Konkurs #CHTwmoimstylu”.
6. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie Uczestnika i udzielenie mu odpowiedzi tj. np. imię i nazwisko Uczestnika, w przypadku wyboru poczty tradycyjnej jako formy kontaktu – adres zamieszkania lub pobytu; w przypadku wyboru adresu e-mail jako formy kontaktu – adres poczty elektronicznej, jak również opis i powód reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji składający ją Uczestnik zostaniepoinformowany pisemnie na adres podany w reklamacji lub w formie elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty jej złożenia zgodnie zpostanowieniami Regulaminu.
7. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, wskazanej w ust. 1 Regulaminu oraz na stronie internetowej: [http://cht.net.pl/regulamin.pdf] w trakcie trwania Konkursu. Każdy Uczestnik może otrzymać również kopię Regulaminu, po przesłaniu pisemnej prośby na adres Organizatora (z dopiskiem [„Konkurs #CHTwmoimstylu”.]).
8. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook lub Instagram.
9. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.
10. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem orazakceptuje jego treść.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
12. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.